DIE WELT DER SLAVEN

Der hermeneutische Ansatz in der polnischen Übersetzungswissenschaft

Piotr de Bończa Bukowski

Die Welt der Slaven 64 (2019) 2, 381–392

In this essay, I look at thoughts, theoretical approaches or analytical experiments in Polish Translation Studies (from the 1950s until the present) that are indicative of a direct or indirect influence of the hermeneutics of translation on Polish translation scholars. Such traces are not only historically relevant; they can also shed new light on translation hermeneutics itself.

de Bończa Bukowski, Piotr, Jagiellonian University in Kraków; piotr.bukowski@uj.edu.pl

References

Balcerzan, E. 1975. „Trudna rzecz jest jeden język drugim językiem dostatecznie wyrznąć“. Teksty. Nr. 6, 1–7.

Bartoszyński, K. 1998. Hermeneutyka a dekonstrukcja. In: Gadamer, H.-G. Czy poeci umilkną? Herausgegeben von J. Margański, übersetzt von M. Łukasiewicz. Bydgoszcz.

Berman, A. 1992. The experience of the foreign. Culture and translation in Romantic Germany. Übersetzt von S. Heyvaert. New York.

Brzozowski, J. 2004. Czy istnieje w Polsce szkoła hermeneutyczna w przekładzie? In: Kropiwiec, U., M. Filipowicz-Rudek & J. Konieczna-Twardzikowa (ed.). Między oryginałem a przekładem IX (Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce?). Kraków, 23–37.

Bukowski, P. 2012. Dydaktyczne aspekty hermeneutycznej teorii przekładu. In: Piotrowska, M. & J. Dybiec-Gajer (ed.). Przekład – teorie – terminy – terminologia. Kraków.

Drzewicka, A. 1967. Pole znaczeniowe a przekład poetycki (na marginesie propozycji metodologicznych Edwarda Balcerzana). Kwartalnik Neofilologiczny XIV, 2/1967, 161–178.

Drzewicka, A. 1971. Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad przekładami liryki francuskiej w antologiach z lat 1899–1911. Kraków.

Frank, M. 1985. Das individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und Textinterpretation nach Schleiermacher. Frankfurt am Main.

Gadamer, H.-G. 1990. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. (Gesammelte Werke, vol.  I.) Tübingen.

Gadamer, H.-G. 1993. Lesen ist Übersetzen. In: Schulte, H. & G. Teuscher (ed.). The art of literary translation. Lonham.

Gadamer, H.-G. 1998. Czy poeci umilkną? Herausgegeben von J. Margański, übersetzt von M. Łukasiewicz. Bydgoszcz.

Geier, M. 1983. Methoden der Sprach- und Literaturwissenschaft. München.

Grondin, J. 2009. Hermeneutik. Aus dem Französischen übersetzt von U. Blech. Göttingen.

Heydel, M. 2013. Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków.

Klemensiewicz, Z. 2013. Przekład jako zagadnienie językoznawstwa [1954/1955]. In: de Bończa Bukowski, P. & M. Heydel (ed.). Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków, 53–65.

Kuhn, I. 2007. Antoine Bermans „produktive“ Übersetzungskritik. Entwurf und Erprobung einer Methode. Tübingen.

Legeżyńska, A. 2002. Translatologia z perspektywy końca (wieku). Przestrzenie Teorii 1/2002, 119–136.

Munday, J. 2001. Introducing Translation Studies. Theories and applications. London, 162–178.

Paepcke, F. 1986. Übersetzen zwischen Regel und Spiel [1981]. In: ders., Im Übersetzen leben. Übersetzen und Textvergleich. Herausgegeben von K. Berger & H.-M. Speier. Tübingen, 121–133.

Schleiermacher, F. 2002. Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens. In: Rößler, M. (ed.). Kritische Gesamtausgabe I/11 – Akademievorträge, Berlin.

Skrendo, A. 2012. Szczególny rodzaj nieprzekładalności. O pewnym kłopocie z zakresu teorii przekładu z nieustannym odwołaniem do hermeneutyki. In: Bolecki, W. & E. Kraskowska (ed.). Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość. Warszawa, 157–173.

Steiner, G. 1998. After Babel. Aspects of language and translation. Oxford.

Steiner, G. 2004. Translation as conditio humana. In: Kittel, H. et. al. (ed.). Übersetzung – Translation – Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. Berlin, 1–11.

Stolze, R. 1992. Hermeneutisches Übersetzen. Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Übersetzen. Tübingen.

Stolze, R. 2003. Hermeneutik und Translation. Tübingen.

Stolze, R. 2008. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen.

Tokarz, B. 2009. Przekład, czyli „fuzja horyzontów“. In: Fast, P. & A. Świeściak (ed.). Sztuka przekładu – interpretacje. Katowice.

Wuthenow, R.-R. 1969. Das fremde Kunstwerk. Aspekte der literarischen Übersetzung. Göttingen.

Ziomek, J. 1965. Staff i Kochanowski. Próba zastosowania teorii informacji w badaniach nad przekładem. Poznań.

Ziomek, J. 1975. Kto mówi? Teksty. Nr. 6, S. 44–55.

Ziomek, J. 2013. Przekład – rozumienie – interpretacja [1979]. In: de Bończa Bukowski, P. & M. Heydel (ed.). Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków, 163–192.


Buy or subscribe at Harrassowitz Publishers:
→ Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik© 2020 – webmaster@weltderslaven.de